Skip to main content

Algemene voorwaarden

Alle informatie, aanbevelingen en databladen getoond op deze website (hierna informatie) zijn in goed vertrouwen aangeboden en worden verondersteld juist te zijn. De informatie is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd.

De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is altijd de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaardt Temati geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik van enig Temati product of uit het toepassen van op deze website verstrekte informatie.

Niets uit de informatie dient opgevat te worden als een aanbeveling om enig product, proces, materiaal of formulering te gebruiken op een wijze die stijdig is met een patent. Temati geeft geen garanties, noch nadrukkelijk noch gesuggereerd, dat de gebruiker van de informatie geen inbreuk op patenten maakt. Temati streeft het na om de informatie op de website te actualiseren en corrigeren, maar kan niet garanderen dat de informatie op elk gegeven tijdstip actueel is.

Temket is een merknaam van Temati.
Op al onze leveranties en transacties zijn Temati’s algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.